Nevşehir Avanos Belediyesi

YABANİ OT VE VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN HERBİSİT VE İNSEKTİSİT ÜRÜN MAL ALIMI

İlan Bilgileri

İlan Süresi

:

21

Yasal Kapsam

:

13 b/3

Kalan Süre

:

İlanınızın yayımlanması için kalan süre 7 gündür.

 

YABANİ OT VE VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN HERBİSİT VE İNSEKTİSİT ÜRÜNLER

 

AVANOS BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

YABANİ OT VE VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN HERBİSİT VE İNSEKTİSİT ÜRÜNLER mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/371825

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AVANOS BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Orta Mah. Vatan Cad. No: 2 50500 AVANOS/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3845114064 - 3845114065

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

YABANİ OT VE VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN HERBİSİT VE İNSEKTİSİT ÜRÜNLER

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

370.206,5 HEKTAR ALAN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Avanos Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Orta Mahalle Vatan Caddesi No:2 Avanos/Nevşehir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici ve idare arasında yapılan sözleşmenin imzalanması ile 200 (iki yüz) takvim günü içeresinde mal teslimi yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.05.2023 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Avanos Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş Çevre sağlığı alanında her türlü mal alımı ve satımı kabul edilecektir.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.


 2. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.


 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi)takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


 5. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı