Nevşehir Avanos Belediyesi

TİCARİ TAKSİ PLAKASI KULLANIM HAKKI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

İLAN

TİCARİ TAKSİ PLAKASI KULLANIM HAKKI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR.

 

Avanos Belediye Başkanlığı’ndan

Ticari Taksi Plakası Kullanım Hakkının dağıtımına esas olmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendi gereğince, Belediyesi Meclisimizin almış olduğu 04/10/2022 tarih ve 2022/66 sayılı kararıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılmasına ait idari şartnamedir.

1-Avanos İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 517. Sokakta yeni açılacak olan Ticari Taksi durağında 5 (beş) adet Ticari Taksi Plaka Kullanım Hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile satılacaktır.

2-İstekliler açık artırmada en az 1.000TL. Pey artışı teklifi sunarak açık artırmada devam etme haklarına sahiptir. İhale sürecinde pey artışlarının düşürülüp düşürülmemesi kararında Komisyon serbesttir. Bu durumda isteklilerin itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Pey artışlarının süre olarak çok uzaması halinde komisyon istediği yerde açık artırmayı sonlandırarak, isteklilerden son tekliflerini kapalı teklif olarak sunmalarını isteyebilir. Kapalı olarak sunulan son teklifte eşitlik söz konusu olduğunda ihale komisyonu kura yöntemi ile kazananı belirler. Kura sonucuna itiraz edilemez.

3- İhale 25/09/2023 tarihinde Pazartesi Günü;

Saat:14:00’de Cumhuriyet Mahallesi 517. Sokakta yeni açılacak olan Ticari Taksi durağında 1 NOLU Ticari Taksi Plakası Kullanım Hakkı Satışı

Saat:14:10’da Cumhuriyet Mahallesi 517. Sokakta yeni açılacak olan Ticari Taksi durağında 2 NOLU Ticari Taksi Plakası Kullanım Hakkı Satışı

Saat:14:20’de Cumhuriyet Mahallesi 517. Sokakta yeni açılacak olan Ticari Taksi durağında 3 NOLU Ticari Taksi Plakası Kullanım Hakkı Satışı

Saat:14:30’da Cumhuriyet Mahallesi 517. Sokakta yeni açılacak olan Ticari Taksi durağında 4 NOLU Ticari Taksi Plakası Kullanım Hakkı Satışı

Saat:14:40’da Cumhuriyet Mahallesi 517. Sokakta yeni açılacak olan Ticari Taksi durağında 5 NOLU Ticari Taksi Plakası Kullanım Hakkı Satışı

Avanos Belediyesi Başkanlık Makamı Toplantı Salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

4- 1 Adet Ticari Taksi Plaka Kullanım Hakkı Muhammen bedeli 850.000,00-TL (SekizyüzellibinTürkLirası) +KDV ’dir.

5- Geçici teminat tutarı teklif edeceği bedelin en az % 3’ü ( 30.600,00 TL) tutarında olacaktır.

6- İhaleye girmek isteyenler geçici teminatı 25/09/2023 tarihi Pazartesi günü saat:12:00‘a kadar Avanos Belediyesi veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhaleyi kazanamayıp bir sonraki ihalelere girmek isteyen isteklilerin geçici teminatları, diğer ihaleye katılım dosyasında geçerli olacaktır. Ancak her bir ihaleye katılım için ihale doküman satış bedeli ayrıca alınacaktır.

 

7- İsteklilerde aranacak şartlar;

  1. a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. b) Belediyeye borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı
  3. c) Geçici Teminat Dekontu

ç) Şartname alındı makbuzu

  1. d) Ehliyet fotokopisi (En az B sınıfı ehliyet şartı aranır)
  2. e) Oda ve vergi kayıtsız gireceklerden taahhütname
  3. f) Oda kaydı ve vergi kaydı olanlardan kayıt belgeleri
  4. g) Adres Beyanı
  5. h) Adli sicil kaydı ( Türk Ceza Kanununun 103,104, 109, 188, 190, 191, 227 maddeleri ve 5326 sayılı Kanunun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır)

ı) Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

  1. i) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı),

8- İhale katılım dosyasının sunulması:

Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve hangi ihaleye ait olduğu yazılır. İlanda belirtilen tarih ve saatten önce sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.

9- Belediyeye verilen ihale katılım dosyası herhangi bir sebeple geri alınamaz.

10- Müracaatlar bizzat belediyeye yapılacak olup posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- Ticari Taksi Plakası tahsisi yapılan kişilerin söz konusu plakaları İhale tarihinden itibaren 6 ( altı ) ay içinde kullanmaları, şayet bu süre içinde tahsisi yapılan plaka kullanılmaz ise plaka tahsisi iptal edilerek, Belediyeye yatırılan tahsis bedeli irat kaydedilecektir

12- İhale, ita amirinin onayı ile yazı tarafına tebliğ tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

13- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

14- İhale uhdesinde kalan şahsın, ihalenin üzerinde kaldığına ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren 10 takvim günü içerisinde ihale bedeli belediye hesabına yatırılması zorunludur. İhale bedelinin 10 takvim günü içerisinde yatırılmaması durumunda Ticari Taksi Plaka Kullanım Hakkını alan isteklinin ihalesi iptal olunur ve teminatı irat kaydedilir.

15- 1 adet Ticari Taksi Plaka Kullanım Hakkı için KDV dahil, her türlü harç, vergi, resim sözleşme giderleri ile noter masrafları ihaleyi alan kişiye aittir.

16- İş bu şartnamede bulunmayan hükümler için Avanos Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

17- Uyuşmazlık halinde Avanos Mahkemeleri yetkilidir.

18- Belediye 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olup, Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

19- İhaleye katılan istekli şartnameyi okumuş ve kabullenmiş sayılır.

20- Ticari Taksi Plakalarının kullanılacağı araç rengi; Avanos Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği Taksi Durakları Ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği esaslarına göre olacaktır.

21- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır.

22- Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve şartnameyi almak isteyenler 1.000,00-TL (bintürklirası) belediye veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.

23- İş bu şartname 23 ( yirmiüç ) maddeden ibaret olup, imza altına alınmıştır.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Celal Alper İBAŞ

                                                                                                             Avanos Belediye Başkanı

Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı