Nevşehir Avanos Belediyesi

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

İLAN

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

          

17.04.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’de, mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi, Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/1 adresinde bulunan tapunun k33c02c2c pafta, 1699 ada, 43 parselde 48m2 kayıtlı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

17.04.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 14.10’da, mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi, Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/2 adresinde bulunan tapunun k33c02c2c pafta, 1699 ada, 43 parselde 48m2 kayıtlı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi, Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/1 adresinde bulunan tapunun k33c02c2c pafta, 1699 ada, 43 parselde 48m2 kayıtlı taşınmaz satışı muhammen bedeli 2.500.000,00TL.(KDV HARİÇ) olup, geçici teminat bedeli 88.500,00TL.’dir.

Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi, Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/2 adresinde bulunan tapunun k33c02c2c pafta, 1699 ada, 43 parselde 48m2 kayıtlı taşınmaz satışı muhammen bedeli 2.500.000,00TL.(KDV HARİÇ) olup, geçici teminat bedeli 88.500,00TL.’dir.

Geçici teminat bedelleri; Avanos Belediyesi veznesine veya TR93 0001 2009 6880 0007 0000 42 IBAN numaralı Avanos Belediye Başkanlığı banka hesabına ödenecektir.

          İhale şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

          İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Sadece Tüzel Kişilerden Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

10-Yerleşim yeri belgesi.

 Teklif dosyaları 17.04.2023 tarihi saat 14.00’a kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

 

 

Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı