Nevşehir Avanos Belediyesi

TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR

TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Nevşehir İli Avanos Belediye Başkanlığından:

S.N.

Mahallesi

Ada

Parsel

Hisse Oranı

Alan (m2)

Cinsi

Kullanım Amacı/Emsal

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

İhale Usulü

 

1

Orta

508

11

Tam

145,51

Kargir Ev

Konaklama+Ticaret

17.666.666,67

530.000,00

14:00

45.Madde

1-)Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı Kanunun 45.(Açık Teklif Usulü) maddesine göre 31.07.2023 tarihinde saat 14:00’de Orta Mahalle Vatan Caddesi No:2 Avanos/NEVŞEHİR adresinde yer alan Avanos Belediye Başkanlığı Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-)İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

  1. maddeye göre ihale edilecek taşınmaz için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenilen belgeleri hazırlayarak Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1-)Tebligat için yasal adres bildirimi,

2.2-)Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

2.3-)İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname (Aslı),

2.4-)İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

2.5-)Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.

2.6-)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

     a)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.7-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

3-)İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Avanos Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

4-)Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-)Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa sunulan taşınmaz ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

 

Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı