Nevşehir Avanos Belediyesi

TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞI İLANI

İLAN

 

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞI YAPILMASI

27.11.2023 Pazartesi günü saat 14.00’da, mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle tapunun 1297 ada 6 parselde 500,14 m2 kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır. Muhammen bedel 2.500.700,00 TL. + KDV olup ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

İsteklilerden aranılan belgeler;

 

Gerçek/Tüzel Kişiler

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Sadece Tüzel Kişilerden Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

 

Teklif dosyaları 27.11.2023 tarihinde saat 14.00’ a kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

 

 

Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı