Nevşehir Avanos Belediyesi

KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜCAVİR SINIRLARI İÇERİSİNDE OLUŞAN KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

 

 1. Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; Belediye Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 45. Madde çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
 2. İşin Nitelikleri:

 

İşin Adı ve Niteliği

Avanos Belediye Başkanlığı Mücavir Sınırları İçerisinde Oluşan Karışık Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi

İşin Yapılacağı Yer

Avanos/NEVŞEHİR

İşin Kapsamı

Karışık Ambalaj Atıklarının Toplanması

İşin Miktarı

6.996,30 (ton/yıl) Toplanan Evsel Atık Miktarından Hesaplanacaktır

İşin Süresi

1 yıl

İşin Muhammen Bedeli

14.800,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı (%3)

444,00.-TL

Şartname ve Ekleri

İhale Dokümanı (5 Sayfa)

Şartname Bedeli

1.000,00.-TL

Şartname ve Eklerinin Nereden Alınacağı

Avanos Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhale Usulü

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)

İhale Tarihi ve Saati

 24.01.2024 Saat : 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer

Avanos Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

Orta Mah. Vatan Cad. No:2 Avanos/NEVŞEHİR

 

 1. İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek şartı ile ihale ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 2. İsteklilerden aranılan belgeler;
 3. İhaleye katılım belgesi,
 4. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 5. İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanan ihale dokümanı,
 6. Geçici Teminata ilişkin Belge,
 7. İsteklinin İkamet Belgesi,
 8. Gerçek kişiler için nüfus cüzdan örneği ve imza beyannamesi (noterden), tüzel kişiler için imza sirküleri (noterden),
 9. İsteklilere vekaleten iştirak ediliyor ise vekilin isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi,
 10. İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi ‘nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.
Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı