Nevşehir Avanos Belediyesi

KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

 

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçemiz sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanan ambalaj atıklarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi Açık Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Avanos Belediye Başkanlığı binası Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 06/03/2023 günü saat 12.00’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü veya İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.

İşin nevi : Karışık Toplanan Ambalaj Atıklarının Satışı

İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar

Tahmin edilen bedel : Kilogram bedeli, 1,47 Türk Lirası, 200.000 KG 294.000,00 TL

Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.

Şartname Bedeli : 300,00 TL

İhale Gün ve saati : 06/03/2023 - 14:00

İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

 

Madde 5 – İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli:

5.1. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler;

  1. a) Gerçek Kişilerden:

1-  Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.

2-  İmza beyannamesi.

3- Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi.

4-  İstekli tarafından ‘’okudum, anladım’’  şeklinde imzalanmış şartnamenin bir örneği.

5-  İkametgâh Belgesi.

6-  Nüfus cüzdanı fotokopisi.

7-  İhale dokümanı aldığına dair makbuz.

8- Tebligat için adres beyanı.

9- İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, ecrimisil vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

10-  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tip 3 Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi mevcut olmalıdır.

  1. b) Tüzel Kişiler İçin:

1-  Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.

2-  İmza sirküleri.

3- Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi.

4-  İstekli tarafından ‘’okudum, anladım’’  şeklinde imzalanmış şartnamenin bir örneği.

5-  İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.

6- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu huşuları gösterir belgeler.

7-  İhale dokümanı aldığına dair makbuz.

8- Tebligat için adres beyanı.

9- İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, ecrimisil vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

10- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tip 3 Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi mevcut olmalıdır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Avanos mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 Duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                             Celal Alper İBAŞ

                                                                                                                      Belediye Başkanı

                    

 

Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı