Nevşehir Avanos Belediyesi

AVANOS BELEDİYESİ KUM VE ÇAKIL OCAĞI ÜRETİM TESİSİ İŞLETMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AVANOS BELEDİYESİ KUM VE ÇAKIL OCAĞI ÜRETİM TESİSİ İŞLETMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

MADDE 1-

İlçemiz Gülşehir Yolu üzeri 5.km de bulunan Avanos Belediyesine ait Kum Ve Çakıl Ocağı Üretim Tesisi İşletmesi işi 10 yıl (120 ay) süre ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

İşin Adı

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel KDV HARİÇ

Geçici Teminat%3

Avanos Belediyesine ait Kum Ve Çakıl Ocağı Üretim Tesisi İşletmesi Kiralama İşi

 

 

20.03.2023

 

 

14:00

 

 

51.750,00 TL/AY

 

 

220.000,00TL.

 

İŞİN SÜRESİ

MADDE 2-

Kiralama Süresi 10(on) yıldır.

 

İHALE TARİHİ VE SAATİ

MADDE 3-

Yukarıda niteliği ve özellikleri muhammen ihale bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen işin ihalesi 20/03/2023 tarihinde saat 14:00’da Orta Mahalle Vatan Caddesi No:2 Avanos Belediye Binası Toplantı Salonu Avanos/NEVŞEHİR Adresinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Mali Hizmetler Müdürlüğünde görebilir ve ihale şartnamesini 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alabilirler.

 

MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

MADDE 4-

Kiralaması yapılacak işin muhammen ihale bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda madde l de gösterilmiştir.  Tespit edilen muhammen bedele KDV dahil değildir. İstekliler KDV hariç fiyat üzerinden artırım yapacak olup KDV ihale bedeline eklenecektir.  İstekliler söz konusu taşınmazın kiralama ihalesine katılabilmek için muhammen bedelin 10 yıllık kira toplamının en az %3 (yüzde 3) nispetinde geçici teminat bedelini 20/03/2023 tarihi saat 14:00' e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine ya da Avanos Belediyesi Halk Bankası Avanos Şubesi TR 93 0001 2009 6880 0007 000042 İban numaralı hesaba yatırmaları veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını, teminat olarak vermeleri mecburidir. Aksi takdirde verilen teklif dosyaları geçersiz sayılacaktır.

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.

a)- Tedavülde olan Türk Lirası,

b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)- Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahvillerden herhangi biri,

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

MADDE 5-

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmakla birlikte ihaleye iştirak edecekler 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında şartname almak ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 25. ve 26. Maddesine uygun geçici teminat vermek zorunludur.
 2. İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır.

A-İsteklilerin Gerçek Kişi Olması Halinde;

 1. a) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)
 2. b) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
 3. c) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            ç) Bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname

 1. d) Tebligat için adres beyanı
 2. e) Noter tasdikli İmza beyannamesi
 3. f) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
 4. g) Şartname alındı makbuzu

ğ) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği      

 1. h) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

ı) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

 1. i) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, ecrimisil vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

B- İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

 1. a) Tebligat için adres beyanı
 2. b) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
 3. c) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge

ç) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

 1. d) Tüzel kişi ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
 2. e) Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 3. f) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.
 4. g) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 5. h) Şartname alındı makbuzu

ı) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

 1. i) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,
 2. j) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
 3. k) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, ecrimisil vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

             

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 6-

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar bu durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır;

 1. İhaleyi yapan idarenin;
 2. a) İta amirleri,
 3. b) ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
 4. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

ç) (Değişik: 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç )

 1. d) 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya ve gerekse bilvasıta ihaleye giremezler. Bu yasağa rağmen ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış ise, karar bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı irat kaydedilir ve ikinci defa yapılacak ihale neticesinde hasıl olacak fiyat farkı kendisinden hükmen tahsil edilir.

      Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

      İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri

       İlan olur.

Nevşehir Avanos Belediyesi
WhatsApp Destek Hattı