Zabıta Müdürlüğü

(Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri)
 

1- Başvuru / beyan formu ( Ekteki form ) ( T.C. Kimlik No – Esnaf veya Ticaret Sicil No – Vergi Kimlik No eksiksiz olarak doldurulacaktır. )

2- Kira kontratı

3- Tapu fotokopisi

( Tapuda mesken olarak gösterilen yerde iş yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar bulunacaktır. Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gerekir. İmar planında tamamı konut alanı olan yerlerde işyeri açılamaz. )

4- Yapı kullanma izin belgesi ( iskan ),

5– Yangın Raporu ( Yönetmeliğin 5/h maddesi kapsamındaki iş yerlerinden istenir. İtfaiye Müdürlüğü )

6– Çevre Temizlik Vergisi ve İlan reklam vergisi kaydı ( Belediye emlak servisinde yaptırılacak)

7– Mesleki yeterlilik belgesi ( ustalık belgesi)

8– Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi ( Sicil kaydı 01/10/2003 öncesine ait ise istenir.) İmza sirküleri.

9– Bitkisel atık yağ sözleşmesi ( Atık Yağ üreten gıda işletmelerinden istenir.)

10– İşyerinin yerleşim planı/ kroki, (en yakınında bulunan okulu gösterecek şekilde çizdirilecek – Umuma Açık İstirahat ve eğlence yerlerinden istenir. )

11– Adli sicil belgesi/ Sabıka kaydı, 1 adet fotoğraf ( Umuma Açık İstirahat ve eğlence yerlerinden istenir. )

BİLGİ :

1-Özürlülerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.

2-Bir ay içinde takip edilmeyen müracaatlar işlemden kaldırılır.

3-Başvuru evraklarının imzalı ve kaşeli olarak telli plastik dosya içerisinde teslim edilmesi rica olunur.

4-Ruhsatlar, ruhsat sahibine, mesul müdüre ya da vekaleti olana teslim edilir.

5-Çalışanların sağlık kontrol belgeleri başvuru esnasında istenmeyecek, ancak işyerinde hazır bulundurulacaktır.

6-işyerinin niteliğine göre ilave bilgi veya belge istenebilir.

Sıhhi Başvuru Beyan Formu için tıklayınız —>

Muvafakatname –>

(Gayri Sıhhi Müesseseler)

 

1- Başvuru / beyan formu ( Ekteki form )( T.C. Kimlik No – Esnaf veya Ticaret Sicil No – Vergi Kimlik No eksiksiz olarak doldurulacaktır. )

2– Kira kontratı

3– Tapu fotokopisi

( Tapuda mesken olarak gösterilen yerde iş yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar bulunacaktır. Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gerekir. İmar planında tamamı konut alanı olan yerlerde işyeri açılamaz. )

4– Yapı kullanma izin belgesi ( iskan ),

5– Yangın Raporu ( Yönetmeliğin 5/h maddesi kapsamındaki iş yerlerinden istenir. İtfaiye Müdürlüğü )

6– Çevre Temizlik Vergisi ve İlan reklam vergisi kaydı ( Belediye emlak servisinde yaptırılacak)

7– Mesleki yeterlilik belgesi ( ustalık belgesi)

8– Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi ( Sicil kaydı 01/10/2003 öncesine ait ise istenir.) İmza sirküleri.

9– Kapasite raporu veya ekspertiz raporu ( Ticaret odası veya esnaf odasından alınacaktır. )

10– ÇED belgesi ( tabi olan işyerleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yapacaktır.)

11– Tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili belge ( gerekliyese)

12– İşletme belgesi ( en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinden istenir.)

13– Sorumlu Müdür Sözleşmesi

BİLGİ :

1-Özürlülerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.

2-Bir ay içinde takip edilmeyen müracaatlar işlemden kaldırılır.

3-Başvuru evraklarının imzalı ve kaşeli olarak telli plastik dosya içerisinde teslim edilmesi rica olunur.

4-Ruhsatlar, ruhsat sahibine, mesul müdüre ya da vekaleti olana teslim edilir.

5-Çalışanların sağlık kontrol belgeleri başvuru esnasında istenmeyecek, ancak işyerinde hazır bulundurulacaktır.

6-işyerinin niteliğine göre ilave bilgi veya belge istenebilir.
 
İŞYERİ AÇACAKLARA ÖNEMLİ UYARI! 
Gönen ilçesinde yeni işyeri açmak isteyen tüm vatandaşlarımızın, açacakları işyeri binasının,
• onaylı mimari projesine uygun olduğundan,
• Yapı Kullanma İzni (iskan – oturma) olduğundan, 
emin olarak işyerlerini açmaları gerekmektedir.
Aksi takdirde, işyeri açma izin belgesi verildikten sonra Belediyemizce yapılacak tespitler sonucunda mimari projesine aykırı olarak yapılmış olan; ön, yan ve arka bahçe kapamaları, teknik hacimlerin işyeri kullanımına katılması, ara duvarların kaldırılması, bağımsız bölümlerin birleştirilmesi, asma kat yapımı, kara fırın yapımı, vb. gibi hususlar nedeniyle işyerlerinin ruhsatları iptal edilmekte ve vatandaşlarımız mağdur olmaktadır.
Bu hususa önceden dikkat edilmesi, işyeri sahiplerince yapılacak gereksiz masrafların önüne geçecek ve mağduriyetler önlenecektir.
Vatandaşlarımıza önemle duyurulur. 
Print Friendly, PDF & Email