DUYURU: Evsel Kati Atik Ücretlerinin Tahsilatina İlişkin Duyuru

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11 inci Maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür.

Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir.

Ayrıca uygulamaya yönelik olarak, 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik kılavuz hükümlerine göre; İlçemizde evsel katı atıkları toplama ve taşıma hizmeti Belediyemiz tarafından verilmektedir.

Adı geçen yönetmeliğin 12 inci maddesi l inci fıkrası “(1) Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler.” hükmü gereği ilan tarihinden itibaren İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm Çevre Temizlik Mükellefleri Belediyemize gelerek Evsel Katı Atık Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.

Sözleşmeyi yapmayan mükellefler ilgili yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.

TÜM İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.

 • Evsel Katı Atık Ücreti su aboneliği olan konutlardan aylık 0,87 TL/m3 su faturaları üzerine eklenerek tahsil
 • Su abonesi olmayan konutların Evsel Katı Atık ücretleri aylık 10,28-TL olarak Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce Evsel Katı Atık Abonesi yapılarak, aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilecektir.
 • Su kullanımı 0 (sıfır) m3 olan meskenlerden ücret talep
 • Su abonesi olan işyerlerine (18. Madde) evsel katı atık ücretleri, aylık olarak su faturaları üzerinden tahakkuk ve tahsil
 • Su abonesi olmayan işyerlerinin yukarıda belirtilen (18. Madde) Evsel Katı Atık Ücretleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce Evsel Katı Atık Abonesi yapılarak tahakkuk ve tahsil edilir.
 • Şehit ve gazi yakınları için katı atık bedeli tahakkuku yapılmayacak olup, bu kapsama giren haneler katı atık bedelinden muaf tutulacaktır.
 • Yıl içinde Evsel Katı Atık Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihin bulunduğu ayın tamamı üzerinden tesis edilecek veya sona
 • Yıl içerisinde açılan işyerlerinde, tarifede belirtilen aylık ücretler, işyeri açılış tarihinin bulunduğu ayın başından itibaren geçerli olmak üzere hesaplanacak, söz konusu ayın başından itibaren açılmış gibi ücretlendirilecektir.
 • Yıl içerisinde kapanan işyerlerinde, tarifede belirtilen aylık ücretlerin, işyeri kapanmasının belediyemize beyan edilmesi tarihine kadar bütün ayların tutarı kendisinden
 • Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, yatak sayısı v.b. değişiklik olması sebebiyle 13.12.2005 tarih ve 2005/9817 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bina grup cetvelindeki grup/derecelerin değişmesi durumunda veya yıl içinde mükellefiyet şahsında meydana gelen değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması
 • Evsel Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi gereği Çevre Temizlik Vergisi beyanında bulunan ve alınan Meclis Kararının ilanına müteakip 30 gün içerisinde sözleşmeyi yapmayan mükellefler, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.
 • Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa hükümleri uygulanacaktır. Geciken ödemelerde aynı yasanın 51 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.
 • Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi veya işletme bulunmamasıdır. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi veya işletmenin tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yeralan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir.
 • Sunulan hizmetlerden elde edilen gelirin, hizmet kapasitesi ve kalitesini artırmak üzere yine aynı hizmetler için kullanılması çevre mevzuatının önemli esaslarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevre Kanununda “Çevre ile ilgili olarak toplanan her türlü kaynak ve gelir, tahsisi mahiyette olup, öncelikle çevrenin korunması, geliştirilmesi, ıslahı ve kirliliğin önlenmesi için kullanılır.” esası yer almaktadır. Bu esasa dayanılarak evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretlerin de tahsil edildikleri sahada kullanılması esas kabul edilmiştir.
Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir